Xóa Stored Procedure

Để xóa Procedure đã được tạo, bạn sử dụng lệnh sau.

DROP PROCEDURE [Tên Procedure]

Ví dụ: tạo sau đó xóa Stored Procedure TestStore đã tạo ở bài trước.

Bước 1: Tạo Stored Procedure TestStore

USE northwind; 

GO 

CREATE PROCEDURE TestStore @customerID varchar( 5 ) 
AS 
 BEGIN 
   SELECT * 
   FROM  Customers 
   WHERE CustomerID = @customerID; 
 END; 

Bước 2: Xóa TestStore

USE [northwind]

GO

DROP PROCEDURE TestStore

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.