Xóa Stored Procedure

Để xóa Procedure đã được tạo, bạn sử dụng lệnh sau.

DROP PROCEDURE [Tên Procedure]

Ví dụ: tạo sau đó xóa Stored Procedure TestStore đã tạo ở bài trước.

Bước 1: Tạo Stored Procedure TestStore

USE northwind; 

GO 

CREATE PROCEDURE TestStore @customerID varchar( 5 ) 
AS 
 BEGIN 
   SELECT * 
   FROM  Customers 
   WHERE CustomerID = @customerID; 
 END; 

Bước 2: Xóa TestStore

USE [northwind]

GO

DROP PROCEDURE TestStore

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.