Tạo Stored Procedure

Để tạo Stored Procedure bạn làm theo cú pháp sau.

CREATE PROCEDURE GetAllCustomers 
AS 
 BEGIN 
   -- Các dòng lệnh SQL
 END 

Ví dụ 1: tạo một Stored Procedure không nhận tham số, khi chạy, thực hiện lấy tất cả record trong bảng Customers trong database NorthWind.

Use northwind 

GO 

CREATE PROCEDURE GetAllCustomers 
AS 
 BEGIN 
   SELECT * 
   FROM  Customers 
 END 

Ví dụ 2: tạo một Stored Procedure nhận hai tham số kiểu int, khi chạy thực hiện in tổng của hai tham số đầu vào.

USE northwind; 

GO 

CREATE PROCEDURE Sum2Digits @so1 int, 
              @so2 int 
AS 
 BEGIN 
   PRINT @so1 + @so2; 
 END; 

GO 

EXECUTE Sum2Digits 
 1, 
 2 

 

Khi chạy Procedure trên sẽ có kết quả.

kết quả procedure

Cách cài đặt database northwind:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.