And và Or trong SQL

AND và OR dùng để lọc record trong câu lệnh WHERE mà cần phải dùng hơn một điều kiện.           

AND : dùng để lọc những record đáp ứng được cả hai điều kiện.

OR : dùng để lọc những record chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện đưa ra.

Ví dụ 1: lấy tất cả Order có EmployeeId >= 3 và ShipVia = 2 trong bảng Orders của database NorthWind.

Use northwind;
GO
SELECT * 
FROM  Orders 
WHERE EmployeeID >= 3 
    AND ShipVia = 2 

Ví dụ với And

Ví dụ 2: Lấy tất cả Order Có CustomerId = ‘ANTON’ hoặc có EmployeeId > 7, và sắp xếp kết quả trả về theo CustomerID

Use northwind;
GO
SELECT * 
FROM  Orders 
WHERE CustomerID = 'ANTON' 
    OR EmployeeID > 7 
ORDER BY CustomerID; 

Ví dụ về Or

Ví dụ 3: Lấy tất cả các Order có EmployeeId > 7, có OrderDate sau ngày ‘1998-01-01’  hoặc có CustomerID = 'BLAUS', sắp xếp kết quả trả về theo CustomerID

Use northwind;
GO
SELECT * 
FROM  Orders 
WHERE ( EmployeeID > 7 
     AND OrderDate > '1998-01-01' ) 
    OR ( CustomerID = 'BLAUS' ) 
ORDER BY CustomerID; 

Ví dụ And và Or

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.