Order by trong SQL

Câu lệnh ORDER BY dùng để sắp xếp kết quả của truy vấn. Mặc định, truy vấn được sắp xếp theo tuần tự được lưu trong database.

Cấu trúc:

SELECT [Tên Các Cột] ORDER BY [Tên cột cần sắp xếp]

Lưu ý: câu lệnh Select sẽ được mặc định sắp xếp theo tứ tự tăng dần (ascending order) của Id.

Ví dụ 1:

Truy vấn vào bảng Employees trong database NorthWind không sắp xếp.

USE northwind 

SELECT [EmployeeID], 
    [LastName], 
    [FirstName], 
    [Title], 
    [TitleOfCourtesy], 
    [BirthDate], 
    [HireDate], 
    [Address], 
    [City] 
FROM  Employees 

Lúc này chưa có câu lệnh order by trong câu lệnh select nên nó sẽ sắp xếp theo tuần tự được lưu trong database.

Ví dụ 2: Truy vấn vào bảng Employees trong database NorthWind sắp xếp theo LastName.

USE northwind 

SELECT [EmployeeID], 
    [LastName], 
    [FirstName], 
    [Title], 
    [TitleOfCourtesy], 
    [BirthDate], 
    [HireDate], 
    [Address], 
    [City] 
FROM  Employees 
ORDER BY LastName 

Sắp xếp theo LastName

Bây giờ, bạn thấy câu lệnh select đã được sắp xếp theo LastName.

Ví dụ 3: Truy vấn vào bảng Employees trong database NorthWind sắp xếp theo FirstName theo tứ tự từ lớn đến bé (Descending Order).

Để sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ta thêm DESC.

USE northwind 

SELECT [EmployeeID], 
    [LastName], 
    [FirstName], 
    [Title], 
    [TitleOfCourtesy], 
    [BirthDate], 
    [HireDate], 
    [Address], 
    [City] 
FROM  Employees 
ORDER BY FirstName DESC 

sắp xếp theo chiều ngược descending order

Ví dụ 4: Truy vấn vào bảng Employees trong database NorthWind sắp xếp theo TitleOfCourtesy theo tứ tự từ bé đến lớn (Ascending order) nếu trùng thì sắp xếp theo City.

USE northwind 

SELECT [EmployeeID], 
    [LastName], 
    [FirstName], 
    [Title], 
    [TitleOfCourtesy], 
    [Address], 
    [City] 
FROM  Employees 
ORDER BY TitleOfCourtesy, 
     City 

Sắp xếp theo title và city

Ví dụ 5:  Truy vấn vào bảng Employees trong database NorthWind sắp xếp theo TitleOfCourtesy theo tứ tự từ bé đến lớn (Ascending order) nếu trùng thì sắp xếp theo City theo thứ tự từ lớn đến bé (Descending order)

USE northwind 

SELECT [EmployeeID], 
    [LastName], 
    [FirstName], 
    [Title], 
    [TitleOfCourtesy], 
    [Address], 
    [City] 
FROM  Employees 
ORDER BY TitleOfCourtesy, 
     City DESC 

Sắp xếp theo title và City theo chiều ngược

Bạn thấy, ở record thứ 6, 7, 8, 9. TitleOfCourtesy cùng là Ms, lúc này City được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé (Seattle, London, Kirkland)

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:

http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.