Quan hệ trong SQL là gì?

Khi tạo database, chúng ta thường chia các thực thể thành các bảng khác nhau. Ví dụ, chúng ta có thể có các bảng khách hàng, nhân viên, hóa đơn, địa chỉ. Các bảng này thường có quan hệ với nhau. Như một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ.

quan hệ

Quan hệ giữa các bảng cần được thể hiện trong database một cách rõ ràng, để đảm bảo viện truy vấn chính xác.
Giữa các bảng có ba loại quan hệ chính:

  1. Quan hệ một một (One to One)
  2. Quan hệ một nhiều hoặc quan hệ nhiều một (One to Many)
  3. Quan hệ nhiều nhiều (Many to many)

Ngoài ra còn có quan hệ thứ tư là:

  • Tự quan hệ (Self Referencing Relationship)

Các quan hệ này được tạo dựa trên khóa chính (PRIMARY KEY) và khóa ngoại (FOREIGN KEY). Chúng ta sẽ được học ở bài sau.

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.