Bảng, hàng, cột trong SQL

Ở chương trước, bạn đã làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, và đã thực hiện bốn thao tác căn bản trong SQL. Đó là CRUD:

  1. Create: tạo dữ liệu (insert)
  2. Read: đọc dữ liệu (select)
  3. Update: cập nhật dữ liệu (update)
  4. Delete: xóa dữ liệu (delete)

Đây là bốn thao tác căn bản bạn sẽ sử dụng với database. Ở chương này ta sẽ đi sâu hơn vào lý thuyết của cơ sở dữ liệu.

Database là gì?

Database là tập hợp thông tin có câú trúc. Đối với SQL Server, database là tập hợp các bảng.

    tập hợp các bảng
    Bảng (table), là những dữ liệu được tổ chức dưới dạng hàng và cột.

    bảng là tập hợp hàng và cột
    Ví dụ: Bảng Album có các cột là ID, Titlte, Artist, Label, Released, mỗi cột là một đại diện cho một thuộc tính của Album.

    Mỗi hàng, là đại diện cho một Album. Ở hình trên, hàng một đại diện cho Album có ID = 10, Title = 'Two Men With the Blues'..

    Để thống nhất, từ giờ trở đi ta sẽ gọi mỗi hàng là một record.

Quan hệ (Relationship): Mỗi bảng có thể có quan hệ với các bảng khác. Ví dụ: bảng Customers (khách hàng) có thể có quan hệ với bảng Addresses (địa chỉ). Một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ.

quan hệ

Thành phần của SQL

SQL có thể được chia thành ba thành phần chính.

  1. DDL (Data Defination Language): 
    Đây là một phần của SQL giúp bạn có thể tạo (CREATE), thay đổi (ALTER) và xóa (DROP) những thành phần cơ bản của SQL như, bảng (table), cột, index, views, schemas, catalog...
  2. DML (Data Manipulation Language), tạo ra các query thực hiện các thao tác CRUD
  3. DCL (Data Control Language), giúp database không bị phá hủy, bảo vệ, tăng cường bảo mật cho database.

Trong môn học này chúng ta tập trung chủ yếu vào DDL và DML.

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.