Tạo kết nối

Để tạo kết nối với SQL server, bạn có thể sử dụng lớp SqlConnection. 
Bạn vào hàm Main tạo một SqlConnection từ chuỗi kết nối đã được tạo ở bài trước.  Lưu ý, phải using System.Data.SqlClient;.

SQL connection

Hàm Main:

static void Main(string[] args)
{
    SqlConnection connection = new SqlConnection(DBConnection.GetConnectionString());         
}

Bây giờ bạn đã có một kết nối đến SQL Server.

Kết nối tới SQL Server sẽ giúp bạn chạy các câu lệnh query, như thêm, xóa, sửa dữ liệu, các Stored Procedured.

Kết nối có hai trạng thái là đóng và mở, khi mở kết nối, bạn mới có thể chạy được các câu lệnh truy vấn.

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.