Full JOIN là gì?

FULL JOIN: Trả về tất cả các hàng của bảng trái và bảng phải, nó là kết hợp giữa LEFT JOIN và RIGHT JOIN.

Minh họa Full Join

Cú pháp:

SELECT Tên_Các_Cột
FROM Bảng_1
FULL JOIN Bảng_2
ON Bảng_1.Tên_Cột = Bảng_2.Tên_Cột;

Ví dụ: Sử dụng câu lệnh FULL  JOIN để Join hai bảng Customers và Orders trong database NorthWind.

USE northwind; 

GO 

SELECT Customers.CustomerID, 
    Customers.ContactName, 
    Customers.Address, 
    Customers.Phone, 
    Orders.OrderID, 
    Orders.ShipAddress 
FROM  Customers 
    FULL JOIN Orders 
       ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID 
ORDER BY Orders.OrderID DESC; 

Tài liệu tham khảo: http://www.w3schools.com/sql/sql_join_full.asp

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.