Join là gì?

JOIN là câu lệnh dùng để nối các bảng lại với nhau, dựa trên những cột chung giữa chúng.
Để dễ hình dung bạn có thể nhìn vào hình dưới.

Nối hai bảng bằng câu lệnh Join

Phần giao giữa hai bảng thường được kết nối bởi khóa chính và khóa ngoại.

Kết quả của câu lệnh JOIN là một bảng ảo, có sốt cột = số cột của bảng trái + số cột bảng phải.

Ví dụ:

Bảng Customers trong database NorthWind.

Bảng Customers

Bảng Orders trong database NorthWind.

Bảng Orders

Ta thấy ở bảng Customers cột CustomerID là khóa chính.

Ở bảng Orders, cột CustomerID là khóa ngoại dẫn đến khóa chính trong bảng Customers.

Vậy hai bảng này có phần chung là cột CustomerID. Vì thế  ta có thể làm một lệnh JOIN để cùng lúc lấy ra dữ liệu từ hai bảng.

Ví dụ 1: Lấy dữ liệu từ bảng Customers và Orders trong database NorthWind

USE northwind;
GO
SELECT Customers.CustomerID , 
    Customers.ContactName , 
    Orders.OrderID
 FROM
    Customers INNER JOIN Orders
    ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

Join hai bảng Customers và Orders

Có bốn loại JOIN:

 1. INNER JOIN.
 2. LEFT JOIN.
 3. RIGHT JOIN
 4. FULL JOIN

Tài liệu tham khảo: http://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.