Câu lệnh Select trong SQL

Câu lệnh SELECT dùng để lấy dữ liệu từ database, đây là một trong bốn câu lệnh cơ bản của SQL bên cạnh INSERT, UPDATE, và DELETE.

Cấu trúc cơ bản của câu lệnh Select.

SELECT * from [Tên bảng]

Hoặc

SELECT [Tên các cột] from [Tên bảng]

Sử dụng:
Bước 1: Đăng nhập vào SQL Server Management System.
Bước 2: Chọn New Query hoặc bấm CTRL + N. 

new query

Bước 3: , Chọn database muốn làm việc. Ở đây ta chọn NorthWind Database.

Bước 4: Thực hiện lấy tất cả dữ liệu từ bảng Customers thông qua câu lệnh.

USE NorthWind
GO
SELECT * 
FROM   Customers 

Bấm f5 để chạy câu query.

select * from table

Ý nghĩa của câu lệnh này là lấy tất cả dữ liệu trong bảng Customers. Dấu * đại diện cho tất cả các cột trong bảng Customers.

Lưu ý: Câu lệnh SQL  không phân biệt hoa thường.

Cách 2: SELECT với tên cột cụ thể.

USE NorthWind
GO
SELECT Customerid, 
       Companyname, 
       Contactname 
FROM   Customers 

select với tên cột


Ý nghĩa của câu lệnh này là, lấy tất cả các hàng trong bảng Customers, với ba cột cụ thể là CustomerID, CompanyName, ContactName.

Lưu ý:

Khi phát triển phần mềm chuyên nghiệp, bạn nên liệt kê ra tất cả các cột. Nó sẽ làm tăng tốc độ truy vấn vì chỉ lấy đúng dữ liệu chúng ta cần, không gây thừa mứa dữ liệu. Nó còn giúp cho quá trình phát hiện lỗi sau này dễ dàng hơn.

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:

http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP