SQL là gì

SQL là viết tắt của Structured Query Languge (ngôn ngữ truy vấn cấu trúc). Được sử dụng để giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nó là ngôn ngữ tiêu chuẩn ANSI ( American National Standards Institute) cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. 

SQL dùng để tạo (create),  đọc (read), cập nhật (update),  xóa (delete) dữ liệu.

Tại sao gọi SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn ANSI?

Vì có rất nhiều bộ SQL do các hãng khác nhau cung cấp, như Microsoft, Oracle… Tuy nhiên nó vẫn dựa theo một tiêu chuẩn được định nghĩa chung. Nghĩa là nó sẽ gần tương tự như nhau.

SQL là ngôn ngữ như thế nào?

Trước hết phải khẳng định, SQL không phải là ngôn ngữ lập trình thủ tục (Procedural Language). Để giải quyết một vấn đề liên quan tới dữ liệu, ta sử dụng SQL để nói cho DBMS bạn muốn điều gì (thay vì chỉ cho DBMS cách bạn lấy dữ liệu như với lập trình cấu trúc). Lúc này hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ quyết định cách tốt nhất để xử lý yêu cầu của bạn.

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP