Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Database được sử dụng thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS).

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), là một tập hợp các chương trình dùng để định nghĩa, quản lý dữ liệu. Các chương trình (application) sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để quản lý database.

Ta thấy, chương trình tương tác với DBMS để lấy dữ liệu và hiển thị cho người dùng.

Trong môn học này chúng ta mặc định,hệ quản trị cơ sử  dữ liệu chúng ta sử dụng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database  Management System - RDBMS)

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu được tổ chức trong những bảng, thông thường, một bảng sẽ đại diện cho một loại thực thể, và những thực thể này có mối quan hệ, liên kết với nhau.

Ví dụ: Cơ sở dữ liệu cho chương trình quản lý lớp học. Một lớp học có nhiều học sinh. Tong dữ liệu ta sẽ có hai bảng lớp học và học sinh, hai bảng này có quan hệ với nhau, một lớp học có thể có nhiều học sinh, một học sinh thuộc một lớp học v.v

Có rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như : Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, PostgreSQL...

Trong môn học này, ta sẽ sử dụng SQL Server của Microsoft cho RDBMS.

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.