If else trong sql server

IF, ELSE là câu lệnh điều kiện được, chúng được sử dụng khi cần đưa ra một quyết định nào đó.

Cấu trúc:

IF [Điều KIỆN]
      Các lệnh SQL

ELSE
      Các lệnh SQL.

Ví dụ 1: một câu lệnh IF ELSE đơn giản.

IF 1 = 1
 BEGIN
   PRINT N'1 = 1 là đúng';
 END

ELSE
 BEGIN
   PRINT 'Sai';
 END;

Kết quả: 1 = 1 là đúng.

if else đơn giản

Ví dụ 2: đếm trong bảng orders database NorthWind có bao nhiêu record, nếu số record lớn hơn 800 thì in ra 'Tổng record trong bảng Order lớn hơn 800', ngược lại in ra 'Tổng record trong bảng Order bé hơn 800'.

USE northwind;

GO

DECLARE @totalOrder int;

SELECT @totalOrder = Count(*)
FROM  Orders;
IF @totalOrder > 800
 BEGIN
   PRINT N'Tổng record trong bảng Order lớn hơn 800';
 END;

ELSE
 BEGIN
   PRINT N'Tổng record trong bảng Order bé hơn 800';
 END;

Ở bài này, ta có sử dụng hàm dựng sẵn là PRINT, chức năng của hàm này chỉ là in giá trị mong muốn ra ở phần kết quả trong SQL Server.

Hàm Count dùng để đếm số lượng record trả về, bạn có thể tham khảo hàm count ở các chương sau.

Tài liệu tham khảo:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182717.aspx

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.