Hàm AVG trong SQL

Hàm AVG() trả về giá trị trung bình của một cột.

Cú pháp:

SELECT AVG(Tên_Cột) FROM [Tên bảng]


Ví dụ 1: trả về giá trị trung bình của OrderId trong bảng Orders của database NorthWind.

USE northwind;

GO

SELECT AVG(Orders.OrderID) From Orders

Ví dụ 2:  Tính giá trị trung bình của UnitPrice trong bảng Products của database NorthWind.

USE northwind; 

GO 

SELECT Avg(Products.UnitPrice) 
FROM   Products; 

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:  http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind
 

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.