Hàm AVG trong SQL

Hàm AVG() trả về giá trị trung bình của một cột.

Cú pháp:

SELECT AVG(Tên_Cột) FROM [Tên bảng]


Ví dụ 1: trả về giá trị trung bình của OrderId trong bảng Orders của database NorthWind.

USE northwind;

GO

SELECT AVG(Orders.OrderID) From Orders

Ví dụ 2:  Tính giá trị trung bình của UnitPrice trong bảng Products của database NorthWind.

USE northwind; 

GO 

SELECT Avg(Products.UnitPrice) 
FROM   Products; 

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:  http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind
 

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.