Hàm dựng sẵn trong SQL

Ở chương này ta sẽ học về một số hàm dựng sẵn trong SQL.

  1. AVG() – trả về giá trị trung bình (average)
  2. Count() – đếm số lượng record trả về trong câu lệnh truy vấn
  3. MAX() – trả về  giá trị lớn nhất
  4. MIN() – trả về giá trị bé nhất
  5. SUM() – trả về tổng.

Những hàm dựng sẵn trên thường được sử dụng cùng với lệnh GROUP BY.

Tài liệu: http://www.w3schools.com/sql/sql_functions.asp

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.