Hàm dựng sẵn trong SQL

Ở chương này ta sẽ học về một số hàm dựng sẵn trong SQL.

  1. AVG() – trả về giá trị trung bình (average)
  2. Count() – đếm số lượng record trả về trong câu lệnh truy vấn
  3. MAX() – trả về  giá trị lớn nhất
  4. MIN() – trả về giá trị bé nhất
  5. SUM() – trả về tổng.

Những hàm dựng sẵn trên thường được sử dụng cùng với lệnh GROUP BY.

Tài liệu: http://www.w3schools.com/sql/sql_functions.asp

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP