Chuẩn hóa dữ liệu dạng 1 - First normal form là gì?

Database được xem ở dạng chuẩn hóa thứ nhất khi.

  • Thuộc tính chỉ có một giá trị duy nhất:
    Mỗi cột trong một bảng chỉ chứa một giá trị, nó không được cùng lúc chứa nhiều giá trị.
  • Mỗi bảng đều có khóa chính.
  • Dữ liệu của thuộc tính là đồng nhất:
    Dữ liệu của thuộc tính nên cùng loại. Nếu bạn có cột ngày sinh, nếu bạn đã lưu hàng đầu theo kiểu YYYY-MM-DD thì các dữ liệu sau cũng phải theo mẫu vậy. Không được tự tiện chuyển qua unix timestamp hay YYYY-DD-MM. Như vậy dữ liệu mới đạt sự thống nhất.

Ví dụ bảng Student.

Name

Subject

Nguyễn A

C#, C++

Nguyễn B

Java

Nguyễn C

JavaScript, C++

Ta thấy bảng này không đạt được sự chuẩn hóa dữ liệu thứ nhất. Nguyên nhân vì nó không có khóa chính, và ta lưu nhiều dữ liệu cho cột Subject.

Giải quyết vấn đề.

Để đưa dữ liệu về dạng chuẩn hóa 1, bạn phải thêm khóa chính cho bảng và chuyển các dữ liệu trong cột Subject thành dữ liệu đơn.

Id

Name

Subject

1

Nguyễn A

C#

2

Nguyễn A

C++

3

Nguyễn B

Java

4

Nguyễn C

JavaScript

5

Nguyễn C

C++

Như vậy bảng này đã đạt dạng chuẩn hóa thứ nhất. Tuy vậy sự lặp lại dữ liệu vẫn còn nhiều gây ra dư thừa dữ liệu.

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.