HTTP Method là gì?

Http method, hay còn gọi là phương thức HTTP, là cách client yêu cầu server phải làm gì với request của mình. Có 9 phương thứ HTTP, nhưng phổ biến là 4 phương thức GET, POST, PUT, DELETE tượng trưng cho 4 tác vụ CRUD (Create - Read - Update - Delete) thông thường.

Phương thức GET là gì?

Phương thức GET thường dùng để lấy dữ liệu ra từ server.

Ví dụ: Lấy thông tin từ api.hocdai.com, với user có id là 1.

Get method

Get method

api.hocdai.com sẽ trả về dữ liệu json tương ứng với user có id = 1.

GET được xem là phương thức an toàn, vì nó chỉ lấy thông tin từ server mà không làm thay đổi dữ liệu.

Phương thức POST (HTTP POST) là gì?

Phương thức POST thường được dùng để đưa dữ liệu cho server. POST thường xuất hiện trong các form html hoặc trong các rest api để khởi tạo dữ liệu. Thông thường ta cung cấp dữ liệu cho server thông qua body của request.

Ví dụ: POST thông tin đến api.hocdai.com/user, để tạo user có name là test.

Post Method

Post Method

Bạn có thể thấy, trong body của request, ta đưa thông tin user mới có name = “test”. Server phản hồi với status = 201 Created. Đồng thời trong body của response chứa thông tin của user mới.

Phương thức PUT (HTTP PUT) là gì?

Phương thức PUT thường được dùng để cập nhật dữ liệu trong server.

Ví dụ: Cập nhật name = “new” cho user có id = 2 bằng api.hocdai.com/user

Put method

Put method

Phương thức Delete (HTTP DELETE) là gì?

Phương thức Delete dùng để xóa thông tin ra khỏi server.

Ví dụ: Delete khỏi server user có id = 2

Delete method

Delete method

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.