Http message là gì?

HTTP messages là các gói dữ liệu request/response (yêu cầu/phản hồi) được gởi giữa gởi giữa client và server. Dựa vào thông tin trong HTTP message, client và server sẽ biết cần phải xử lý dữ liệu được nhận như thế nào

Message inbound và outbound là gì?

Bạn sẽ thường xuyên gặp thuật ngữ inbound và outbound khi thao các đến các chương trình http. Inbound Message là những message đến server, Outbound message là những message phản hồi.

Inbound và outbound message

Inbound và outbound message

Các thành phần của HTTP message!

HTTP message có 3 thành phần chính. Start line, Header và Body.

Các thành phần của HTTP message

Các thành phần của HTTP message

Start line: cách thức kết nối (Kết nối Http v.v), trạng thái phản hồi (200 OK, 404 Not Found...)

Header: chứa thông tin thêm của http message (loại phản hồi, thông tin người dùng ...)

Body: chứa thân của http message, có thể có hoặc không.

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.