Vòng lặp vĩnh viễn là gì?

Vòng lặp vĩnh viễn là vòng lặp có điều kiện lặp luôn luôn thỏa mãn. Do vậy nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Ví dụ :vòng lặp vĩnh viễn (infinity loop):

static void Main(string[] args)
{
  int i = 0;
  //khi nào i cũng bé hơn 10, do vậy điều kiện chạy vòng lặp luôn thỏa mãn
  while(i<10)
  {
    Console.WriteLine("Ban dang o trong vong lap vinh vien");
  }
}

Bây giờ ta sẽ tiến hành phân tích câu lệnh trên.

Bước 1: Khởi tạo biến i có giá trị ban đầu là 0.

Bước 2: Tiến hành tạo vòng lặp while.

Bước 3: So sánh giá trị của i. Nếu i < 10 thì chạy vòng lặp.

Trường hợp 1: Nếu i < 10 thì in ra "Ban dang o trong vong lap vinh vien". Rồi chạy lại bước 3.
Tường hợp 2: Nếu i > 10 thì kết thúc vòng lặp Tuy nhiên, vì không có bất kì câu lệnh nào để tác động tới giá trị của i, vì thế i  luôn luôn bé hơn 10. Do vậy điều kiện lặp (loop condition) luôn thỏa, gây ra vòng lặp vĩnh viễn.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.