Chương trình tính giai thừa

Viết chương trình, tính giai thừa của số nguyên n >= 0 được nhập từ bàn phím.

(giai thừa của n (n!) là tích từ 1 đến n, tuy nhiên, nếu n = 0 thì n! =1).

static void Main(string[] args)
{
  int n = 0;
  do
  {
    Console.WriteLine("nhap n");
    n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    //dùng decimal để lưu trữ dữ liệu kết quả, vì n! có thể sẽ rất lớn
    //vượt quá giới hạn kiểu int.
    decimal ketQua = 1;
    if (n == 0)
    {
      Console.WriteLine(n + "!= " + ketQua);
    }
    else if (n < 0)
    {
      Console.WriteLine("Hay nhap n >= 0");
    }
    else
    {
      for(int i =1;i<n;i++)
      {
        ketQua *= i;
      }
      Console.WriteLine(n + "!= " + ketQua);
    }
  //nếu n < 0, yêu cầu người dùng nhập lại.
  } while (n < 0);
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.