Chương trình tính giai thừa

Viết chương trình, tính giai thừa của số nguyên n >= 0 được nhập từ bàn phím.

(giai thừa của n (n!) là tích từ 1 đến n, tuy nhiên, nếu n = 0 thì n! =1).

static void Main(string[] args)
{
  int n = 0;
  do
  {
    Console.WriteLine("nhap n");
    n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    //dùng decimal để lưu trữ dữ liệu kết quả, vì n! có thể sẽ rất lớn
    //vượt quá giới hạn kiểu int.
    decimal ketQua = 1;
    if (n == 0)
    {
      Console.WriteLine(n + "!= " + ketQua);
    }
    else if (n < 0)
    {
      Console.WriteLine("Hay nhap n >= 0");
    }
    else
    {
      for(int i =1;i<n;i++)
      {
        ketQua *= i;
      }
      Console.WriteLine(n + "!= " + ketQua);
    }
  //nếu n < 0, yêu cầu người dùng nhập lại.
  } while (n < 0);
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP