Chương trình tính giai thừa

Viết chương trình, tính giai thừa của số nguyên n >= 0 được nhập từ bàn phím.

(giai thừa của n (n!) là tích từ 1 đến n, tuy nhiên, nếu n = 0 thì n! =1).

static void Main(string[] args)
{
  int n = 0;
  do
  {
    Console.WriteLine("nhap n");
    n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    //dùng decimal để lưu trữ dữ liệu kết quả, vì n! có thể sẽ rất lớn
    //vượt quá giới hạn kiểu int.
    decimal ketQua = 1;
    if (n == 0)
    {
      Console.WriteLine(n + "!= " + ketQua);
    }
    else if (n < 0)
    {
      Console.WriteLine("Hay nhap n >= 0");
    }
    else
    {
      for(int i =1;i<n;i++)
      {
        ketQua *= i;
      }
      Console.WriteLine(n + "!= " + ketQua);
    }
  //nếu n < 0, yêu cầu người dùng nhập lại.
  } while (n < 0);
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.