break và continue trong C#

break dùng để thoát khỏi vòng lặp.

continue: dùng để bỏ qua bước lặp (iteration) hiện tại để tiếp tục sang bước lặp tiếp theo.

Ví dụ 1: Sử dụng while để tạo vòng lặp vĩnh viễn, yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi, nếu chuỗi đó là y thì thoát khỏi chương trình. (sử dụng break)

static void Main(string[] args)
{
  //while true là vòng lặp vĩnh viễn, vì điều kiện lặp lúc nào cũng đúng
  while(true)
  {
    Console.WriteLine("Nhap vao y de ket thuc vong lap");
    string input = Console.ReadLine();
    if(input == "y")
    {
      //câu lệnh break dùng để kết thúc vòng lặp 
      // dù vòng lặp vẫn đang thỏa mãn điều kiện lặp (loop condition)
      break;
    }
  }
}

Phân tích ví dụ:

Bước 1: tạo vòng lặp vĩnh viễn bằng câu lệnh while(true), điều kiện lặp luôn luôn đúng.

Bước 2: Dùng Console.WriteLine in ra màn hình "Nhap vao y de ket thuc vong lap"

Bước 3: Nhận giá trị người dùng nhập vào.

Trường hợp 1: nếu giá trị đó khác “y”, chạy lại bước 1.
Trường hợp 2: nếu giá trị đó bằng “y”, chạy câu lệnh break; thoát khỏi vòng lặp

Ví dụ 2: sử dụng lệnh continue, cho một vòng lặp for với biến đếm chạy từ 1 đến 10, nếu biến đếm là số chẵn thì in ra kết quả, nếu số lẻ thì không in ra. 

static void Main(string[] args)
{
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {  //% là phép chia lấy phần dư
    // nếu i % 2 == 0 tức là nó là số chẵn
    if (i % 2 == 0)
    {
      continue;
    }
    Console.WriteLine("i = " + i);
  }
  Console.ReadLine();
}

Phân tích ví dụ:

Bước 1: tạo vòng lặp for, với bộ đếm i = 1.

Bước 2: so sánh giá trị hiện tại của i với 10

Trường hợp 1: Nếu giá trị hiện tại của i <= 10 thì thực hiện bước 3.

Trường hợp 2: Nếu giá trị hiện tại của i >10 thì kết thúc vòng lặp

Bước 3: Thực hiện phép chia lấy dư cho 2.

Trường hợp 1: nếu kết quả phép chia là 0, tức là i là số chẵn, thực hiện lệnh continue; , nhảy ra khỏi bước lập hiện tại, tiến hành bước 4.
Trường hợp 2: nếu i là số lẻ, thực hiện in giá trị của i ra màn hình và thực hiện bước 4.

Bước 4: Tăng giá trị của i lên 1 đơn vị, rồi thực hiện lại bước 2.

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.