Bài tập vòng lặp

Bài 1: tạo vòng lặp for, ghi ra số từ 1 đến 100.

static void Main(string[] args)
{
  //tạo vòng lặp for với biến khởi tạo i = 1;
  //điền kiện lặp i < = 100
  //qua mỗi lần lặp thì tăng i 1 đơn vị i++ hoặc i = i + 1;
  for (int i = 1; i <= 100; i++)
  {
    if (i < 100)
    {
      Console.Write(i + ", ");
    }
    else
    {
      Console.Write(i + ".");
    }
  }
  Console.ReadLine();
}

Phân tích bài tập:

 • Bước 1: tạo vòng lặp for, với biến khởi tạo i = 1.
 • Bước 2: so sánh giá trị hiện tại của i với 100. Nếu i > 100 thì kết thúc vòng lặp.
 • Bước 3: in ra giá trị hiện tại của i
 • Bước 4: tăng giá trị của i lên 1 đơn vị rồi quay lại bước 2.

Bài 2: tạo vòng lặp while, ghi ra số từ 1 đến 100.

static void Main(string[] args)
{
  int i = 1;
  while(i<=100)
  {
    if (i < 100)
    {
      Console.Write(i + ", ");
    }
    else
    {
      Console.Write(i + ".");
    }
    i++;
  }
  Console.ReadLine();
}

Phân tích bài tập:

 • Bước 1: tạo biến đếm i có giá trị bằng 1.
 • Bước 2: tạo vòng lặp while, với điều kiện chạy vòng lặp i <=100.
 • Bước 3: so sánh giá trị hiện tại của i với 100, nếu i >100 kết thúc vòng lặp.
 • Bước 4: in ra giá trị hiện tại của i
 • Bước 5: tăng giá trị của i lên 1 đơn vị rồi quay lại bước 3.

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.