Bài tập tính tổng số nguyên

Viết chương trình, tính tổng số nguyên từ 1 đến n với n được nhập vào bàn phím.

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Nhap n");
  int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  int tong = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    tong += i;
  }
  Console.WriteLine("Tong so nguyen tu 1 den " + n + " la " + tong);
  Console.ReadLine();
}

Phân tích bài tập:

 • Bước 1: nhập n từ bàn phím.
 • Bước 2: tạo biến int tong = 0, để lưu giá trị của tổng.
 • Bước 3: tạo vòng lặp for với biến khởi tạo i = 1.
 • Bước 4: so sánh giá trị của i hiện tại với n, nếu i > n thì kết thúc vòng lặp.
 • Bước 5: lấy tổng = tổng + giá trị hiện tại của i.
 • Bước 6: tăng I lên 1 đơn vị, quay lại bước 3.
 • Bước 7: in giá trị của tổng ra màn hình

Vì i chạy từ 1 đến n, nên ta lấy tổng += i sẽ được tổng số nguyên từ 1 đến n.

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.