Bài tập tính tổng số nguyên

Viết chương trình, tính tổng số nguyên từ 1 đến n với n được nhập vào bàn phím.

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Nhap n");
  int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  int tong = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    tong += i;
  }
  Console.WriteLine("Tong so nguyen tu 1 den " + n + " la " + tong);
  Console.ReadLine();
}

Phân tích bài tập:

 • Bước 1: nhập n từ bàn phím.
 • Bước 2: tạo biến int tong = 0, để lưu giá trị của tổng.
 • Bước 3: tạo vòng lặp for với biến khởi tạo i = 1.
 • Bước 4: so sánh giá trị của i hiện tại với n, nếu i > n thì kết thúc vòng lặp.
 • Bước 5: lấy tổng = tổng + giá trị hiện tại của i.
 • Bước 6: tăng I lên 1 đơn vị, quay lại bước 3.
 • Bước 7: in giá trị của tổng ra màn hình

Vì i chạy từ 1 đến n, nên ta lấy tổng += i sẽ được tổng số nguyên từ 1 đến n.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP