Đa kế thừa

Interface và sự kế thừa:

Bạn chỉ có thể kế thừa được với một lớp, nhưng có thể kế thừa với nhiều interface. 

Ví dụ: Lớp con người được kế thừa từ lớp động vật có vú và 2 interface động vật đa bào, và động vật.

interface DongVat
{
  void XinChaoDongVat();
}
interface DongVatDaBao
{
  void XinChaoDongVatDaBao();
}
class DongVatCoVu
{
  public void Hello()
  {
    Console.WriteLine("toi la dong vat co vu");
  }
}
class ConNguoi : DongVatCoVu, DongVatDaBao, DongVat
{

  public void XinChaoDongVatDaBao()
  {
    Console.WriteLine("Day la ham hoan chinh cua dong vat da bao trong lop con nguoi");
  }

  public void XinChaoDongVat()
  {
    Console.WriteLine("Day la ham hoan chinh cua dong vat trong lop con nguoi");
  }
}
 

Nhận xét: 

 • Trong interface có bao nhiêu phương thức (method) thì trong lớp kế thừa của nó phải hoàn chỉnh bấy nhiêu phương thức đó (implement method).

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.