Sealed class là gì?

Sealed class là những lớp không thể kế thừa, khi bạn tạo một class kèm thêm từ khóa sealed nó sẽ không thể là lớp cha của bất kì lớp con nào (vô sinh).

sealed class SealedClassDemo
{
  public SealedClassDemo()
  {
    Console.WriteLine("toi khong cho ai ke thua het");
  }
}

Mục đích của sealed class là ngăn chặn sự kế thừa, không muốn cho ai can thiệp vào lớp này. Như Microsoft có thể cung các các thư viện, các lớp có thể tác động đến hệ thống, họ thường để lớp này là sealed class để ngăn chặn bên thứ ba chỉnh sửa lóp này.

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.