Sealed class là gì?

Sealed class là những lớp không thể kế thừa, khi bạn tạo một class kèm thêm từ khóa sealed nó sẽ không thể là lớp cha của bất kì lớp con nào (vô sinh).

sealed class SealedClassDemo
{
  public SealedClassDemo()
  {
    Console.WriteLine("toi khong cho ai ke thua het");
  }
}

Mục đích của sealed class là ngăn chặn sự kế thừa, không muốn cho ai can thiệp vào lớp này. Như Microsoft có thể cung các các thư viện, các lớp có thể tác động đến hệ thống, họ thường để lớp này là sealed class để ngăn chặn bên thứ ba chỉnh sửa lóp này.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP