Tạo đối tượng từ một lớp

Sự khác nhau giữa lớp (class) và đối tượng (object):

Lớp là những mô tả (description), một bản thiết kế, chỉ dẫn (blueprint) để tạo ra đối tượng.

Đối tượng là một thực thể cụ thể được xây dựng từ lớp đó.

Ví dụ:  Để xây nhà các kĩ sư cần một bản thiết kế nhà.

Vậy bản thiết kế ở đây sẽ đóng vai trò một lớp mô tả đối tượng, nhà là một đối tượng được tạo ra từ lớp đó.

Để khai báo một đối tượng ta dùng cú pháp cơ bản sau.

<Tên Lớp> <tên đối tượng> = new <Tên lớp>(các tham số);
Trở lại lớp XeHaiBanh ở bài trước, ta thêm vào cho nó một số dòng lệnh như sau.
class XeHaiBanh
{
  public string MauSac { get; set; }

  public string MauMa { get; set; }

  public void Chay()
  {
    Console.WriteLine("Xe Dang Chay");
  }
}

Khai báo đối tượng xeWave từ lớp XeHaiBanh ở hàm Main.

static void Main(string[] args)
{
  XeHaiBanh xeWave = new XeHaiBanh();
  xeWave.Chay();
  Console.ReadLine();
}

Phân tích ví dụ:

Lớp xe hai bánh ở trên, có các thuộc tính (property) là Màu Sắc và Mẫu Mã, các thuộc tính thường sẽ có các hàm get (lấy dữ liệu ra), set (gán dữ liệu).

Xe hai bánh, có hành động là Chạy, hành động của một lớp thì được gọi là phương thức (method), nó cũng tương tự như hàm (function) đã học ở chương trước

Như đã đề cập ở trên, đối tượng là một thực thể được xây dựng từ lớp. Vì vậy trong hàm Main ta đã xây dựng một đối tượng xeWave được xây dựng từ lớp xe hai bánh thông qua.

XeHaiBanh xeWave = new XeHaiBanh();

Bây giờ, ta gọi phương thức Chay() trong lớp XeHaiBanh bằng cách thông qua đối tượng vừa được tạo.

xeWave.Chay();

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP