Mảng đa chiều trong C#

Mảng đa chiều là mảng có từ 2 chiều trở lên, người ta thường dùng mảng đa chiều để lưu trữ các tọa độ 2 chiều, 3 chiều..v.v. Để cho dễ hình dung, trong bài này ta sẽ sử dụng mảng 2 chiều.

 Ví dụ:

Bạn có thể hình dung, mảng 2 chiều giống như một trục tọa độ 2 chiều xOy. Mỗi phần tử sẽ có 1 tọa độ riêng biệt.

Ví dụ: khai báo mảng 2 chiều, với 4 hàng và 2 cột.

static void Main(string[] args)
{
  //khai báo mảng 2 chiều với 4 hàng, 2 cột
  int[,] array = new int[4, 2];
  int[,] array2D = new int[,] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };
  int[,] array2Da = new int[4, 2] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };
}

Truy xuất mảng 2 chiều: tương tự mảng 1 chiều, ta cần truyền index của phần tử trong mảng ta sẽ truy xuất được phần tử trong mảng 2 chiều.

static void Main(string[] args)
{
  //khai báo mảng 2 chiều với 4 hàng, 2 cột
  int[,] array = new int[4, 2];
  //truy xuất phần tử ở hàng 0, cột 0.
  array[0, 0] = 1;
  //truy xuất phần tử ở hàng 1, cột 0
  array[1, 0] = 2;
  //truy xuất phần tử ở hàng 1, cột 1.
  array[1, 1] = 3;
}

Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2yd9wwz4.aspx

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.