Giải thích

Ở bài trước, bạn đã chạy thử chương trình Hello World. Bài này sẽ giải thích cách chương trình Console này chạy.

Đầu tiên:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

Dòng lệnh using sẽ nhập (import) các lớp, các thư viện.Các lớp, các thư viện này sẽ cung cấp cho bạn các hàm (method) để thực hiện một chức năng nào đó.

Ví dụ using System; cung cấp cho bạn lớp Console, lớp này bạn có thể dùng để nhập xuất giá trị ra màn hình (Console.Writeline(); Console.Readline());
Về lớp (class), thư viện (library), hàm (method) sẽ được nói kĩ hơn ở các bài sau.

Tiếp theo là namespace (không gian tên). Namespace bạn có thể hiểu là tập hợp các địa chỉ của các lớp. Cho dễ hình dung, namepsace giống như một con đường, lớp giống như một ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà nằm trên một con đường, và mỗi ngôi nhà có 1 địa chỉ riêng. Vì có thể tồn tại những ngồi nhà cùng số nhà nhưng khác đường , nên cũng có thể đặt những lớp tên giống nhau nhưng khác namespace.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_gian_t%C3%AAn

Tiếp đến.

static void Main(string[] args)

Đây được gọi là hàm Main, nơi mà chương trình được chạy, chương trình console sẽ chạy các đoạn code chứa trong thân hàm Main ( thân hàm bắt đầu bằng { và kết thúc bằng } ). Khi chạy xong các đoạn code trong thân hàm, chương trình console sẽ kết thúc.
Hàm main chứa 2 dòng lệnh:

Console.WriteLine("Hello World");

Console.ReadLine();

Dòng đầu tiên có nghĩa là xuất giá trị Hello World ra màn hình Console.
Vậy dòng lệnh thứ 2 có tác dụng làm gì?
Như đã nói, khi chạy hết tất cả các đoạn mã, chương trình console sẽ kết thúc. Nếu bạn chỉ ghi Console.WriteLine(“Hello World”) chương trình console sẽ hiện ra Hello World và lập tức tắt đi.

Khi bạn thêm Console.Readline(), đoạn mã này có nghĩa là nhận các giá trị từ bàn phím mà người dùng nhập vào.

Khi chạy chương trình, nó không thể thoát được vì đang chờ bạn nhập vào dữ liệu, (câu lệnh Console.Readline() chưa thực hiện xong). Bạn bấm enter có nghĩa là đã hoàn thành thao tác nhập liệu cho nó, lúc này nó sẽ thoát.

Lưu ý: với C#, mỗi dòng lệnh phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;)

Để hiểu rõ hơn về Console.Readline() bạn hãy thử đoạn code sau.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Moi ban nhap du lieu");
    string input = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Ban vua nhap vao " + input);
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.