Bài tập

Bài 1: Viết chương trình, in ra 2 dòng.

Dòng 1: Hello World

Dòng 2: C# Tutorial.

Source Code:

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Hello World");
    Console.WriteLine("C# Tutorial");
    Console.ReadLine();
}

Bài 2: Viết chương trình in ra 1 dãy số từ 1 đến 10.

Source Code:

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("1 2 3 4 5 6 7 8 9 10");
    Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP