Bài tập

Bài 1: Viết chương trình, in ra 2 dòng.

Dòng 1: Hello World

Dòng 2: C# Tutorial.

Source Code:

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Hello World");
    Console.WriteLine("C# Tutorial");
    Console.ReadLine();
}

Bài 2: Viết chương trình in ra 1 dãy số từ 1 đến 10.

Source Code:

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("1 2 3 4 5 6 7 8 9 10");
    Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP