Bài tập tính tổng n từ bàn phím.

Viết chương trình cho phép nhập n từ bàn phím (nếu n <= 0 thì bắt nhập lại) . Tính tổng s = 1^2 + 2^2+.... + n^2.

class Program
{
  public static void TinhTong()
  {
    int n = 0;
    //vòng lặp do while luôn chạy ít nhất một lần.
    do
    {
      Console.WriteLine("nhap vao mot so > 0");
      //hàm Console.Readline() dùng để nhận một giá trị từ bàn phím
      //Int32.Parse() dùng để ép từ kiểu chuỗi sang số
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
    //thực hiện vòng lặp, cho đến khi người dùng nhập vào một số > 0 
    while (n <= 0);
    long tong = 0;
    //tạo vòng lặp for, chạy từ 1 đến n
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      //tổng = tổng + i*i;
      tong += i * i;
    }
    Console.WriteLine("tong s = 1^2 + 2^2 + ... + " + n + "^2 = " + tong);

  }

  static void Main(string[] args)
  {
    //sử dụng hàm bằng cách sử dụng tên hàm
    TinhTong();
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.