Bài tập tính tổng n từ bàn phím.

Viết chương trình cho phép nhập n từ bàn phím (nếu n <= 0 thì bắt nhập lại) . Tính tổng s = 1^2 + 2^2+.... + n^2.

class Program
{
  public static void TinhTong()
  {
    int n = 0;
    //vòng lặp do while luôn chạy ít nhất một lần.
    do
    {
      Console.WriteLine("nhap vao mot so > 0");
      //hàm Console.Readline() dùng để nhận một giá trị từ bàn phím
      //Int32.Parse() dùng để ép từ kiểu chuỗi sang số
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
    //thực hiện vòng lặp, cho đến khi người dùng nhập vào một số > 0 
    while (n <= 0);
    long tong = 0;
    //tạo vòng lặp for, chạy từ 1 đến n
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      //tổng = tổng + i*i;
      tong += i * i;
    }
    Console.WriteLine("tong s = 1^2 + 2^2 + ... + " + n + "^2 = " + tong);

  }

  static void Main(string[] args)
  {
    //sử dụng hàm bằng cách sử dụng tên hàm
    TinhTong();
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP