Bài tập liệt kê số nguyên tố

Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 1000

Gợi ý : để thực hiện bài này, ta phải viết hàm kiểm tra số nguyên tố, nếu số đó là số nguyên tố thì in ra kết quả.

class Program
{
  public static bool KiemTraSoNguyenTo(int inputNumber)
  {
    //nếu số này bé hơn 0, số này không phải số nguyên tố
    if (inputNumber < 0)
    {
      return false;
    }
    //tạo vòng lặp từ 2 đến số được nhập vào - 1
    for (int i = 2; i < inputNumber; i++)
    {
      //nếu số nhập vào chia hết cho một số bất kì trong khoảng 
      //từ 2 đến inputNumber - 1 thì không phải số nguyên tố
      if (inputNumber % i == 0)
      {
        //khi gặp câu lệnh return, hàm sẽ kết thúc và trả về giá trị
        return false;
      }
    }
    //số nguyên tố
    return true;
  }

  public static void LietKeSoNguyenTo()
  {
    for (int i = 1; i <= 1000; i++)
    {
      //gọi hàm kiểm tra số nguyên tố trong hàm LietKeSoNguyenTo()
      bool ketQuaKiemTra = KiemTraSoNguyenTo(i);
      //nếu đây là số nguyên tố thì in ra
      if(ketQuaKiemTra)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
    }
  }
  static void Main(string[] args)
  {
    LietKeSoNguyenTo();
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.