Bài tập giải phương trình bậc nhất.

Tạo hàm, có kiểu trả về là void,  giải phương trình bậc nhất (a*x + b = 0) , yêu cầu người dùng nhập 2 hệ số a và b, sau đó in ra màn hình kết quả.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //để sử dụng hàm, ta có thể gọi hàm bằng tên hàm
    GiaiPhuongTrinh();
  }

  public static void GiaiPhuongTrinh()
  {
    Console.WriteLine("Day la ham giai phuong trinh bac nhat A*x + b = 0");
    Console.WriteLine("Nhap vao he so A");
    //double.Parse là hàm ép kiểu từ kiểu chuỗi sang kiểu số thực
    double soA = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Nhap vao he so B");
    //Ta cũng có thể dùng lớp Convert để ép kiểu
    double soB = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    //Nếu a = 0 và b khác 0
    if (soA == 0 && soB != 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
    }
    //nếu số b bằng 0
    else if (soB == 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem");
    }
    //nếu a và b khác 0
    else
    {
      double ketQua = -soB / soA;
      Console.WriteLine("x = " + ketQua);
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.