Bài tập giải phương trình bậc nhất.

Tạo hàm, có kiểu trả về là void,  giải phương trình bậc nhất (a*x + b = 0) , yêu cầu người dùng nhập 2 hệ số a và b, sau đó in ra màn hình kết quả.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //để sử dụng hàm, ta có thể gọi hàm bằng tên hàm
    GiaiPhuongTrinh();
  }

  public static void GiaiPhuongTrinh()
  {
    Console.WriteLine("Day la ham giai phuong trinh bac nhat A*x + b = 0");
    Console.WriteLine("Nhap vao he so A");
    //double.Parse là hàm ép kiểu từ kiểu chuỗi sang kiểu số thực
    double soA = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Nhap vao he so B");
    //Ta cũng có thể dùng lớp Convert để ép kiểu
    double soB = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    //Nếu a = 0 và b khác 0
    if (soA == 0 && soB != 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
    }
    //nếu số b bằng 0
    else if (soB == 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem");
    }
    //nếu a và b khác 0
    else
    {
      double ketQua = -soB / soA;
      Console.WriteLine("x = " + ketQua);
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.