Bài tập đảo chuỗi.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi  rồi xuất ra màn hình một  chuỗi đảo ngược của chuỗi đó.

Gợi ý: để thực hiện bài toán này, ta phải xem một chuỗi nhập vào (string), là một mảng các kí tự, do đó, ta có thể truy xuất các kí tự trong mảng bằng index. Vậy kí tự cuối cùng sẽ có index = độ dài mảng – 1, kí tự đầu tiên có index = 0.

class Program
{
 
  public static string DaoChuoi(string inputString)
  {
    string result = string.Empty; //có thể khai báo string result = "";

    //ta xem string là một mảng các kí tự.
    //kí tự cuối cùng có index = chiều dài chuỗi nhập vào - 1.
    //kí tự đầu tiên có index = 0
    //thực hiện tạo vòng lặp chạy từ kí tự cuối cùng đến kí tự đầu tiên
    for (int i = inputString.Length - 1; i >= 0; i--)
    {
      result += inputString[i];
    }
    return result;
  }
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("nhap vao mot chuoi");
    string inputString = Console.ReadLine();
    string result = DaoChuoi(inputString);
    //xuất ra kết quả
    Console.WriteLine("Ket qua la " + result);
    Console.ReadLine();
  }
}

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.