Câu lệnh switch trong C#

Khi có quá nhiều điều kiện để chọn thì việc dùng câu lệnh if else sẽ rất rối rắm. Lúc này ta nên sử dụng câu lện swtich, câu lệnh này liệt kê các điều kiện và thực hiện điều kiện thỏa mãn yêu cầu.
Cấu trúc:

if(điều kiện 1)
{
  //Các đoạn mã
}
else if(điều kiện 2)
{
  //Các đoạn mã
}
…
else if(điều kiện thứ n)
{
  //Các đoạn mã
}
else
{
  //nếu tất cả điều kiện đều không thỏa mãn
}

break: bắt buộc sử dụng trong câu lệnh switch, dùng để đánh dấu sự kết thúc 1 điều kiện.
default: sử dụng khi không có trường hợp nào thỏa mãn điều kiện đưa ra.

Ví dụ: tạo một chương trình, yêu cầu người dùng nhập một tháng từ tháng 1 đến tháng 12 (nhập kiểu số). Tương ứng với mỗi tháng nhập vào, hãy in tên tiếng anh của tháng đó.
Source Code:

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Hay nhap vao mot so");
  string so = Console.ReadLine();
  switch (so)
  {
    case "1":
      Console.WriteLine("January");
      break;
    case "2":
      Console.WriteLine("February");
      break;
    case "3": 
      Console.WriteLine("March");
      break;
    case "4":
      Console.WriteLine("April");
      break;
    case "5": 
      Console.WriteLine("May");
      break;
    case "6": 
      Console.WriteLine("June");
      break;
    case "7": 
      Console.WriteLine("July");
      break;
    case "8": 
      Console.WriteLine("August");
      break;
    case "9": 
      Console.WriteLine("September");
      break;
    case "10": 
      Console.WriteLine("October");
      break;
    case "11":
      Console.WriteLine("November");
      break;
    case "12": 
      Console.WriteLine("December");
      break;
    default:
      //default sử dụng khi không có giá trị nào thỏa mãn
      Console.WriteLine("Hay nhap vao so co gia tri tu 1 den 12");
      break;
  }
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.