Câu lệnh if else if trong C#

Cấu trúc if… else if.. else được sử dụng khi bạn gặp phải một trường hợp có nhiều hơn 2 điều kiện.

Cú pháp:

if(điều kiện 1)
{
  //Các đoạn mã
}
else if(điều kiện 2)
{
  //Các đoạn mã
}
…
else if(điều kiện thứ n)
{
  //Các đoạn mã
}
else
{
  //nếu tất cả điều kiện đều không thỏa mãn
}

Ví dụ: tạo một chương trình, yêu cầu người dùng nhập vào một số, nếu số đó lớn hơn 0 thì in ra kết quả: số bạn nhập vào lớn hơn 0. Nếu số nhập vào là 0 thì in ra kết quả, số bạn nhập vào là 0. Nếu không thì in ra kết quả số bạn nhập vào bé hơn 0.

ví dụ else if

 
Source Code:
static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Moi ban nhap vao mot so");
  //Lớp Convert để ép kiểu từ kiểu dữ liệu chuỗi sang số
  int so = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  //nếu số nhập vào >0 thì thực hiện những câu lệnh trong if
  if (so > 0)
  {
    Console.WriteLine("Ban vua nhap vao so > 0");
  }
  //else if là phần tùy chọn trong câu lệnh if, else if chỉ sử dụng cùng với if
  //nếu số nhập vào = 0
  else if( so == 0)
  {
    Console.WriteLine("Ban vua nhap vao so == 0");
  }
  //else là phần tùy chọn trong câu lệnh if, else chỉ có thể sử dụng cùng với if
  //nếu tất cả điều kiện đều không thỏa mãn (số nhập vào < 0)
  else
  {
    Console.WriteLine("Ban vua nhap vao so <= 0");
  }
  Console.ReadLine();

}

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.