Bài tập switch case

Sử dụng câu lệnh switch case viết chương trình, nhập vào năm và tháng, xác định tháng dó có bao nhiêu ngày.

 • Nếu là tháng 1,3,5,7,8,10,12 thì 31 ngày.
 • Nếu là tháng 4,6,9,11 thì có 30 ngày.
 • Nếu là tháng 2, Kiểm tra năm đó có nhuận hay không, nếu là năm nhuận thì là 29 ngày, không thì 28 ngày.
static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Nhap vao nam");
  int year = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap vao thang");
  int month = Int32.Parse(Console.ReadLine());

  switch (month)
  {
    //nếu là tháng 1, 3, 5,7, 8, 10, 12 thì có 31 ngày
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
    case 12:
      Console.WriteLine("Thang " + month + " nam " + year + " co 31 ngay");
      break;
    //nếu là thagns 4, 6, 9, 11 thì có 30 ngày
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:
      Console.WriteLine("Thang " + month + " nam " + year + " co 30 ngay");
      break;
    //tháng 2.
    case 2:
      //nếu năm đó không chia hết cho 4 thì không phải năm nhuận, tháng 2 có 28 ngày.
      if (year % 4 != 0)
      {
        Console.WriteLine("Thang " + month + " nam " + year + " co 28 ngay");
      }
      else
      {
        //chia hết cho 400 thì là năm nhuận
        if (year % 400 == 0)
        {
          Console.WriteLine("Thang " + month + " nam " + year + " co 29 ngay");
        }
        //chỉ chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400 thì không phải là năm nhuận
        else if (year % 100 == 0)
        {
          Console.WriteLine("Thang " + month + " nam " + year + " co 28 ngay");
        }
        //chia hết cho 4 thì là năm nhuận, tháng 2 có 29 ngày
        else
        {
          Console.WriteLine("Thang " + month + " nam " + year + " co 29 ngay");
        }
      }

      break;
    default:
      Console.WriteLine("Thang phai nam trong khoang tu 1 den 12");
      break;
  }
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.