Bài tập câu lệnh điều kiện

Bài 1: viết chương trình giải phương trình bậc 2 ax2 + by + c =0. Với hệ số a, b, c nhập từ bàn phím.

Biện luận hệ phương trình bậc 2:

 • Nếu a = b = c = 0, phương trình có vô số nghiệm.
 • Nếu a = 0 và c!=0 phương trình vô nghiệm
 • Nếu a = 0 và b != 0, phương trình có 1 nghiện x = -c/b
 • Nếu a !=0.
  Lập delta = b*b – 4*a*c;
  Biện luận nghiệm theo delta:
  Nếu delta < 0, phương trình vô nghiệm.
  Nếu delta == 0, phương trình có 1 nghiệm x = - b/ (2*a).
  Nếu delta > 0, phương trình có 2 nghiệm, x1 =(-b – sqrt(delta))/(2*a); x2 =(-b + sqrt(delta))/(2*a);

Trong C# để tìm căn bậc 2 một số, ta gọi hàm Math.Sqrt(số cần tìm căn bậc 2).

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Nhap he so a");
  //float.Parse dùng để ép kiểu từ chuỗi sang số
  float a = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap he so b");
  float b = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap he so c");
  float c = float.Parse(Console.ReadLine());

  //biện luận hệ phương trình.
  if (a == 0 && b == 0)
  {
    if (c == 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
    }
  }
  else if (a == 0 && b != 0)
  {
    float ketQua = -c / b;
    Console.WriteLine("Phuong trinh co mot nghiem x: " + ketQua);
  }
  else
  {
    float delta = b * b - 4 * a * c;
    if (delta < 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
    }
    else if (delta == 0)
    {
      float x = -b / (2 * a);
      Console.WriteLine("Phuong trinh co 1 nghiem x: " + x);
    }
    else
    {
      double x1 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
      double x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
      Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem");
      Console.WriteLine("x1: " + x1);
      Console.WriteLine("x2: " + x2);
    }
  }
  Console.ReadLine();

}

Bài 2: yêu cầu người dùng nhập vào một năm, xác định xem năm đó có phải là năm nhuận hay không?

Gợi ý: năm nhuận là năm chia hết cho 4, chia hết cho 400.

Năm không nhuận là những năm còn lại và năm chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400.

Để xác định chia hết hay không ta dùng %, là toán tử chia lấy phần dư, nếu a % b == 0, thì a chia hết cho b.

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Hay nhap vao mot nam");
  int nam = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  if(nam % 4!=0)
  {
    Console.WriteLine("khong phai nam nhuan");
  }
  else
  {
    //chia hết cho 400 thì là năm nhuận
    if(nam % 400 ==0)
    {
      Console.WriteLine("Nam nhuan");
    }
    //chỉ chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400 thì không phải là năm nhuận
    else if(nam % 100 ==0)
    {
      Console.WriteLine("khong phai nam nhuan");
    }
    //chia hết cho 4 thì là năm nhuận.
    else
    {
      Console.WriteLine("Nam nhuan");
    }
  }
  Console.ReadLine();
}

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.