Cài Đặt Visual Studio

Bạn truy cập vào đường dẫn sau:
https://www.visualstudio.com/

Bước 1: Chọn phiên bản Visual Studio Community 2017, đây là phiên bản miễn phí cho mọi người.
Visual Studio community 2017

Bước 2: Chạy file exe vừa được tải về để nó chạy bộ Visual Studio Installer.

Bước 3: Khi bộ Visual Studio Installer được tải về, chọn mục Visual Studio Community 2017 và chọn Install

Bước 4: Chọn các thứ cần install.

Bước 5:

Bước 6:

 

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.