Kiểu chuỗi trong C#

Kiểu string (kiểu chuỗi) dùng để lưu trữ 1 chuỗi các kí tự.

Để khai báo 1 chuỗi string ta có thể dùng:

string myVar = "";

Lưu ý các kí tự trong chuỗi string phải đặt trong dấu nháy.

Đối với kiểu string ta có thể tiến hành cộng chuỗi này với chuỗi khác để ra một chuỗi mới.

static void Main(string[] args)
{
    string bien1 = "Toi Ten la ";
    string bien2 = "Bim";
    bien1 += bien2;
    Console.WriteLine(bien1);
    Console.ReadLine();
}

demo cộng chuỗi

Kết quả xuất ra.

Ví dụ về 1 chương trình người dùng nhập họ và tên, chương trình đó sẽ xuất ra họ và tên người dùng.

Hàm Console.Readline() là hàm input, hàm này sẽ nhận các kí tự của người dùng nhập vào dưới dạng chuỗi.

Hàm Console.WriteLine() là hàm output, hàm này xuất các kết quả ra ngoài màn hình.

Kết quả

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP