Kiểu chuỗi trong C#

Kiểu string (kiểu chuỗi) dùng để lưu trữ 1 chuỗi các kí tự.

Để khai báo 1 chuỗi string ta có thể dùng:

string myVar = "";

Lưu ý các kí tự trong chuỗi string phải đặt trong dấu nháy.

Đối với kiểu string ta có thể tiến hành cộng chuỗi này với chuỗi khác để ra một chuỗi mới.

static void Main(string[] args)
{
    string bien1 = "Toi Ten la ";
    string bien2 = "Bim";
    bien1 += bien2;
    Console.WriteLine(bien1);
    Console.ReadLine();
}

demo cộng chuỗi

Kết quả xuất ra.

Ví dụ về 1 chương trình người dùng nhập họ và tên, chương trình đó sẽ xuất ra họ và tên người dùng.

Hàm Console.Readline() là hàm input, hàm này sẽ nhận các kí tự của người dùng nhập vào dưới dạng chuỗi.

Hàm Console.WriteLine() là hàm output, hàm này xuất các kết quả ra ngoài màn hình.

Kết quả

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.