Kiểu bool trong C#

Kiểu bool, lưu trữ 2 giá trị đúng, sai (tương tự như bit 0 hoặc 1). Dùng trong các toán tử so sánh, các biểu thức logic.

Dưới đây là chương trình dùng biến bool trong việc so sánh

Lưu ý :

==  :so sánh bằng, sở dĩ sử dụng dấu == là để phân biện với dấu = là phép gán.
 && : và
 || : hoặc

Ví dụ:
static void Main(string[] args)
{
  bool myVar = true;
  Console.WriteLine(myVar);
  //so sánh lớn bé, 5 có lớn hơn 6 không?
  myVar = 5 > 6;
  Console.WriteLine("5 > 6 :" + myVar);
  //5 có bé hơn 6 không?
  myVar = 5 < 6;
  Console.WriteLine("5 < 6 :" + myVar);
  //5 có bằng 5 hay không?
  myVar = 5 == 5;
  Console.WriteLine("5 == 5 :" + myVar);
  //5 có bằng 6 hay không?
  myVar = 5 == 6;
  Console.WriteLine("5 == 6 :" + myVar);
  //so sánh với điều kiện và. 5 bằng 5 và 7>6
  myVar = (5 == 5) && (7 > 6);
  Console.WriteLine("(5 == 5) && (7 > 6) :" + myVar);
  myVar = (5 == 5) && (7 < 6);
  Console.WriteLine("(5 == 5) && (7 < 6) :" + myVar);
  //so sánh với điều kiện hoặc 5 bằng 5 hoặc 7 > 6
  myVar = (5 == 5) || (7 > 6);
  Console.WriteLine("(5 == 5) || (7 > 6) :" + myVar);
  //so sánh với điều kiện hoặc, 5 bằng 5 hoặc 7 < 6
  Console.WriteLine("(5 == 5) || (7 < 6) :" + myVar);
  Console.ReadLine();
}
Kết quả:
kết quả
 

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.