Kiểu bool trong C#

Kiểu bool, lưu trữ 2 giá trị đúng, sai (tương tự như bit 0 hoặc 1). Dùng trong các toán tử so sánh, các biểu thức logic.

Dưới đây là chương trình dùng biến bool trong việc so sánh

Lưu ý :

==  :so sánh bằng, sở dĩ sử dụng dấu == là để phân biện với dấu = là phép gán.
 && : và
 || : hoặc

Ví dụ:
static void Main(string[] args)
{
  bool myVar = true;
  Console.WriteLine(myVar);
  //so sánh lớn bé, 5 có lớn hơn 6 không?
  myVar = 5 > 6;
  Console.WriteLine("5 > 6 :" + myVar);
  //5 có bé hơn 6 không?
  myVar = 5 < 6;
  Console.WriteLine("5 < 6 :" + myVar);
  //5 có bằng 5 hay không?
  myVar = 5 == 5;
  Console.WriteLine("5 == 5 :" + myVar);
  //5 có bằng 6 hay không?
  myVar = 5 == 6;
  Console.WriteLine("5 == 6 :" + myVar);
  //so sánh với điều kiện và. 5 bằng 5 và 7>6
  myVar = (5 == 5) && (7 > 6);
  Console.WriteLine("(5 == 5) && (7 > 6) :" + myVar);
  myVar = (5 == 5) && (7 < 6);
  Console.WriteLine("(5 == 5) && (7 < 6) :" + myVar);
  //so sánh với điều kiện hoặc 5 bằng 5 hoặc 7 > 6
  myVar = (5 == 5) || (7 > 6);
  Console.WriteLine("(5 == 5) || (7 > 6) :" + myVar);
  //so sánh với điều kiện hoặc, 5 bằng 5 hoặc 7 < 6
  Console.WriteLine("(5 == 5) || (7 < 6) :" + myVar);
  Console.ReadLine();
}
Kết quả:
kết quả
 

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.