Các kiểu dữ liệu trong C#

int myValue = 2;

Tiền tố int trước biến myValue được gọi là kiểu dữ liệu. Trong C#, mỗi biến bắt buộc phải có một kiểu dữ liệu cố định. Mỗi kiểu dữ liệu có một miền giá trị, tiêu thụ bộ nhớ 1 cách khác nhau.

Nếu sử dụng kiểu int (kiểu số) thì bạn chỉ có thể gán cho nó giá trị từ -32,767 -đến 32,767. Nếu muốn sử dụng giá trị lớn hơn, bạn phải sử dụng kiểu dữ liệu khác (như long chẳng hạn).

Các kiểu dữ liệu nguyên thủycủa C# là số tự nhiên, số thực, kí tự, và bool:

 • bool: true hoặc false, kiểu bool thường được sử dụng trong các biểu thức so sánh.
 • int: kiểu dữ liệu số nguyên, bao gồm số nguyên dương và âm
 • long: tương tự int, nhưng có miền giá trị lớn hơn.
 • char: kiểu kí tự (character), dùng để lưu trữ một kí tự.
 • string: kiểu chuỗi, dùng để lưu trữ 1 dãy các kí tự.
 • float: dùng để lưu trữ số thực, như 1.5, 1.6 v.v
 • double: tương tự float, nhưng có miền giá trị lớn hơn.

Ví dụ:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //int là kiểu số nguyên
    int myInt = 2;
    //kiểu long tương tự int nhưng có miền giá trị cao hơn
    long myLong = 3;
    //giá trị lớn nhất của int
    int maxInt = int.MaxValue;
    //giá trị lớn nhất của long
    long maxValue = long.MaxValue;

    //kiểu float và double là kiểu số thực, kiểu double có miền giá trị lớn hơn
    //để phân biệt float và double ta thêm chữ f đằng sau số đó
    float myFloat = 5.0f;
    double myDouble = 5.0;

    //kiểu char, kiểu char phải có dấu nháy đơn giữa kí tự
    char myChar = 'a';
    //kiểu string, kiểu chuỗi phải có dấu nháy kép giữa các kí tự
    string myString = "Bim Bim";

    //kiểu bool chỉ có giá trị true hoặc false
    bool myBool = true;
    myBool = false;
  }
}

kiểu dữ liệu

Các môn học khác

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.