Bài tập kiểu dữ liệu C#

Bài 1: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào họ và tên, sau đó xuất họ và tên ra màn hình.

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Nhap ho va ten");
  string hoTen = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine("Ban vua nhap " + hoTen);
  Console.ReadLine();
}

Phân tích bài tập:

 1. Dùng lệnh Console.WriteLine để in ra màn hình câu "Nhap ho va ten"
 2. Tạo biến hoTen để lưu giá trị người dùng nhập vào.
 3. Nhận giá trị người dùng nhập vào thông qua Console.ReadLine();
 4. Xuất giá trị người dùng nhập vào thông qua Console.WriteLine và biến hoTen

Bài 2: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 2 số nguyên, sau đó dùng phương pháp ép kiểu để thực hiện cộng trừ, nhân, chia lên  2 số đó và xuất kết quả ra màn hình.

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("Nhap vao so thu nhat");
  //float.Parse dùng để chuyển từ kiểu chuỗi sang kiểu số thực.
  //Console.Readline() lấy giá trị người dùng nhập vào từ bàn phím
  float so1 = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap vao so thu hai");
  float so2 = float.Parse(Console.ReadLine());
  float tong = so1 + so2;
  float hieu = so1 - so2;
  float tich = so1 * so2;
  float thuong = so1 / so2;

  Console.WriteLine("Tong 2 so: " + tong);
  Console.WriteLine("Hieu 2 so: " + hieu);
  Console.WriteLine("Tich 2 so: " + tich);
  Console.WriteLine("Thuong 2 so: " + thuong);
  Console.ReadLine();
}

Bài 3: Viết chương trình, yêu cầu người dùng nhập vào một năm bất kì, sau đó xuất ra màn hình, năm đó có lớn hơn năm hiện tại.

Gợi ý: sử dụng DateTime.Now.Year để lấy năm hiện tại. Dùng biến kiểu bool để so sánh năm hiện tại với năm được nhập vào.

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("nhap vao nam");
  int nam = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  //để lấy năm hiện tại trong hệ thống ta sử dụng DateTime.Now.Year.
  int namHienTai = DateTime.Now.Year;
  bool soSanh = nam > namHienTai;
  Console.WriteLine(nam + " lon hon nam hien tai " + namHienTai + " la :" + soSanh);
  Console.ReadLine();
}

Phân tích bài tập:

 1. Yêu cầu người dùng nhập vào năm muốn so sánh, dùng int32.Parse để ép từ kiểu chuỗi sang kiểu số nguyên.
 2. Khởi tạo biến namHienTai = DateTime.Now.Year , dùng để lưu năm hiện tại.
 3. Tạo biến soSanh, kiểu bool (đúng, sai), có giá trị là phép so sánh giữa năm nhập vào và năm hiện tại.
 4. In ra kết quả so sánh, nếu năm nhập vào lớn hơn năm hiện tại, kết quả là true, ngược lại, kết quả là false.

Bài 4: Viết chương trình, yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó xuất ra màn hình bình phương của số đó.

static void Main(string[] args)
{
  Console.WriteLine("nhap vao mot so ");
  int so = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  int binhPhuong = so * so;
  Console.WriteLine("binh phuong so do la " + binhPhuong);
}

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.