Biến trong C#

Biến (variable) là một vùng trong bộ nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu, dữ liệu này có thể thay đổi. Ta có thể lưu số, kí tự hoặc chuỗi kí tự … tùy ý.

Khai báo:

Để tạo ra biến và sử dụng ta làm như sau:

<Kiểu dữ liệu>  <tên biến> =< giá trị của biến> (giá trị của biến có thể có hoặc không).

static void Main(string[] args)
{
  //khai báo biến đi kèm với giá trị, kiểu dữ liệu là int và tên biến là myVar
  int myVar = 1;
  //khai báo biến không đi kèm với giá trị
  int myValue;
  //gán giá trị cho biến
  myValue = 2;
}

Phân tích biến myValue.
int myValue;. Lấy ra một vùng nhớ trong máy tính và đặt tên vùng nhớ này là myValue. Đây gọi là quá trình khai báo biến (declare). Bạn chỉ có thể sử dụng biến sau khi đã khai báo.
myValue = 2; lưu giá trị 2 vào myValue;. Đây gọi là phép gán (assignment).

Cách sử dụng biến:
Bến chỉ có thể sử dụng được sau khi khai báo. Dưới đây là ví dụ về sử dụng biến sai.

 //Sử dụng biến p trước khi được khai báo
 p = 2;
 int p;

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.