Bài tập in bảng mã ASCII

Viết chương trình in bản mã ASCII ra màn hình.
Về bảng mã ASCII có thể tham khảo tại đây. http://vi.wikipedia.org/wiki/ASCII

Gợi ý: bảng mã ASCII tiêu chuẩn có 128 kí tự, và mỗi kí tự được đại diện bởi một số, ví dụ với số 65 ta có kí tự ‘A’.

Như vậy ta chỉ cần ép kiểu char từ kiểu số nguyên, với số nguyên đó >=0 và <128.

class Program
{
  //Bài 2: viết chương trình in bản mã ASCII ra màn hình.
  static void Main(string[] args)
  {
    InMa();
  }

  public static void InMa()
  {
    for (int i = 0; i < 128; i++)
    {
      char c = (char)i;
      Console.Write(c + ",");
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Lưu ý: Trong c# ngoài cách ép kiểu đã học, còn 1 cách ép kiểu khác bạn đã thấy ở ví dụ trên.

char c = (char)i;

Hay: 

<kiểu dữ liệu> tênBiến = (<kiểu dữ liệu>) biến Cần ép Kiểu;

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.