Bài tập in bảng mã ASCII

Viết chương trình in bản mã ASCII ra màn hình.
Về bảng mã ASCII có thể tham khảo tại đây. http://vi.wikipedia.org/wiki/ASCII

Gợi ý: bảng mã ASCII tiêu chuẩn có 128 kí tự, và mỗi kí tự được đại diện bởi một số, ví dụ với số 65 ta có kí tự ‘A’.

Như vậy ta chỉ cần ép kiểu char từ kiểu số nguyên, với số nguyên đó >=0 và <128.

class Program
{
  //Bài 2: viết chương trình in bản mã ASCII ra màn hình.
  static void Main(string[] args)
  {
    InMa();
  }

  public static void InMa()
  {
    for (int i = 0; i < 128; i++)
    {
      char c = (char)i;
      Console.Write(c + ",");
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Lưu ý: Trong c# ngoài cách ép kiểu đã học, còn 1 cách ép kiểu khác bạn đã thấy ở ví dụ trên.

char c = (char)i;

Hay: 

<kiểu dữ liệu> tênBiến = (<kiểu dữ liệu>) biến Cần ép Kiểu;

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.